PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Rady KSOiW w Warszawie 23 sierpnia 2016 r.
 
 
              Przygotowanie pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dążenie do wzrostu wynagrodzeń w oświacie, dokumentowanie problemów związanych
ze stosowaniem art. 42 Karty Nauczyciela, zmiana zapisów w sprawie konkursów na dyrektorów placów
1)ek oświatowych – to najpilniejsze prace Rady KSOiW w nadchodzącym roku szkolnym.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa omówił przebieg i ustalenia ze spotkania Prezydium KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską (patrz komunikat
z 22 sierpnia br.).
W związku niżem demograficznym i projektowaną reformą ustroju szkolnego Rada KSOiW uznała za pilne rozpoczęcie negocjacji z rządem RP w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. Zdaniem Rady konieczne jest wdrożenie programu osłonowego polegającego na:
- przywróceniu zapisu art. 88 Karty Nauczyciela uprawniającego nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek,
- wprowadzenie dodatkowego programu rekompensat finansowych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dobrowolnie odchodzących z zawodu lub na emeryturę (minimum 6-miesięczna dodatkowa odprawa),
- przedłużenie okresu stanu nieczynnego nauczycieli do 12 miesięcy.
Członkowie Rady KSOiW wyrazili niezadowolenie ze zmienionych zapisów odnośnie konkursów na dyrektorów szkół, które ograniczają rolę związków zawodowych i nie realizują  wcześniej proponowanego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Prezydium KSOiW podejmie działania w kierunku zmiany tych zapisów.
Rada KSOiW zaapelowała do struktur NSZZ „Solidarnośćo przesyłanie przykładów niewłaściwego stosowania art. 42 Karty Nauczyciela oraz propozycji zmian do ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
Rada KSOiW omówiła sytuację w szkołach przyszpitalnych i uzdrowiskowych.  Prezydium KSOiW podjęło działania, aby zorganizować spotkanie NSZZ „Solidarność”
 z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.
 
Ponadto członkowie Rady dyskutowali o problemie urlopów dla nauczycieli, których obowiązki zawodowe podczas ferii przekroczyły 7 dni oraz o sytuacji szkół prowadzonych przez ministra sprawiedliwości.
 
                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
                                                                         Wojciech Jaranowski
 
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską
22 sierpnia 2016 r.
 
            Strony ustaliły formułę cyklicznych, dwustronnych spotkań. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia pakietów osłonowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie brakiem propozycji znaczących podwyżek  w oświacie.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa zwrócił uwagę na potrzebę częstszych roboczych spotkań dwustronnych. Ustalono, że spotkania będą odbywały się przynajmniej jeden raz na miesiąc.   
Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje niektórych rozwiązań reformy ustroju szkolnego:
- wygaszane gimnazja mają być przekształcane w okresie pięciu lat albo w ośmioletnie szkoły podstawowe, albo w czteroletnie licea,
- zmniejszeniu ulegną obwody szkolne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych,
- sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty.
             Członkowie Prezydium wyrazili obawę o utratę miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę   i wydłużenie stanu nieczynnego. Minister Zalewska podkreślała, że w wyniku reformy ustroju szkolnego nie powinno dochodzić do utraty miejsc pracy przez nauczycieli, a zmniejszenie zatrudnienia  w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 45 tys. było spowodowane niżem demograficznym.  Jednym z elementów zabezpieczających przed utratą pracy ma być ograniczenie godzin ponadwymiarowych (wygospodarowane w ten sposób etaty będą przydzielane nauczycielom gimnazjów). Przez kuratoria oświaty ma zostać stworzona baza danych nauczycieli. Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor szkoły podstawowej, liceum lub innej szkoły (placó1)wki) będzie miał obowiązek wystąpienia do Kuratora Oświaty z zapytaniem,  czy na liście Kuratora nie znajdują się nauczyciele zagrożeni utratą pracy. W pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele znajdujący się w bazie kuratoryjnej.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Warszawa, 28 czerwca 2016 r.
  
Stanowisko
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ws. przedstawionych przez minister Annę Zalewską założeń dotyczących zmian
w polskiej oświacie
 
 
Zdaniem członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawione przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską na konferencji w Toruniu „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” założenia zmian oświatowych budzą wielki niepokój i obawę o utratę miejsc pracy przez pracowników oświaty. Brak przedstawienia szczegółów proponowanych zmian pogłębia obawy środowiska o jakość polskiej edukacji.
Oczekujemy konkretnych informacji i zapisów dotyczących przede wszystkim podstawy programowej, wskazania źródeł finansowania proponowanych zmian i gwarancji utrzymania zatrudnienia.
Nie wierzymy, że deklarowana przez minister Zalewską likwidacja gimnazjów przez wygaszanie nie spowoduje utraty miejsc pracy.
Nasz sprzeciw budzi w dalszym ciągu brak konkretnych informacji dotyczących regulacji wynagrodzeń w oświacie. 
 
w imieniu Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”:
Danuta Utrata
Zbigniew Świerczek
 
 
 
PDF Drukuj Email
Komunikat
z obrad Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
we Wrocławiu w dniach 3-4 czerwca 2016 r.
 
Minister Anna Zalewska była gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które obradowało w dniach 3-4.06.2016 r. we Wrocławiu. Dzień wcześniej odbyła się ogólnopolska konferencja „Standardy pracy nauczyciela” zorganizowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk pod patronatem Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji.
W swoim wystąpieniu w dniu 3 czerwca br. minister Anna Zalewska odniosła się do postulatu delegatów WZD o konieczności doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. godzin karcianych i oświadczyła, że obecnie nie ma podstaw prawnych do tego, aby nauczyciele prowadzili nieodpłatne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, a wszystkie przypadki nadużyć w tym zakresie powinny być zaskarżane do wojewodów.
Podczas dyskusji delegaci WZD zwracali uwagę minister Zalewskiej na konieczność uregulowania spraw związanych m.in. z: przywróceniem jednolitego pensum dla nauczycieli specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych), objęciem zapisami ustawy - Karta Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnieniem roli nadzoru pedagogicznego w zakresie kompetencji kuratora oświaty dotyczącego uzgadniania arkuszy organizacyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2017 r.
Podczas obrad XXVIII sesji WZD przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił informację z działalności Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za okres 2014-2016. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KSOiW NSZZ „Solidarność”.
W części merytorycznej delegaci poruszali szereg problemów dotyczących bieżącej sytuacji w oświacie. Przyjęto stanowiska w sprawach: płac, przywrócenia uprawnień emerytalnych, standardów zatrudniania nauczycieli, nieodpłatnych godzin, nagród jubileuszowych po 45 latach pracy, pensum specjalistów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne. Pozostałe dokumenty, które nie zostały przyjęte, skierowano do dalszych prac, którymi zajmie się najbliższa Rada Krajowej Sekcji.
 
Ewa Roszyk i Lesław Ordon
członkowie Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność"
 
PDF Drukuj Email
 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
w załączeniu przesyłamy pismo minister edukacji narodowej skierowane do kuratorów oświaty w sprawie stosowania znowelizowanego przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Z interpretacji tej wynika jasno, iż realizacja przez nauczyciela "innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów" nie może prowadzić do zwiększenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć (pensum) ustalonego dla innego stanowiska pracy. Powyższa wykładnia daje kres zapędom niektórych organów prowadzących, które pomimo zmian w przepisach nadal nie zamierzały "rezygnować z godzin karcianych" i planowały w sposób nieuprawniony zmuszać nauczycieli do bezpłatnej pracy w świetlicach szkolnych.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż samo Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje powyższe rozwiązanie jako doraźne, mające na celu wyeliminowanie w pierwszej kolejności procederu likwidacji stanowisk wychowawców świetlicy. W okresie przejściowym Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" nadal będzie zgłaszać postulaty i propozycje systemowego rozwiązania organizacji pracy pracowników placówek oświatowych, poprzez m.in. powrót do płatnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, będących w dyspozycji dyrektora szkoły.
 
Pozdrawiam
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 8