PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br.

i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 

 NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” nadal jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku. 

W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się  pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu.  NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br. 

             W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

 

Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli
oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r.

 

            W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego. Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Także zajęto się kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych. Potrzeba uregulowania prawa do urlopów wypoczynkowych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia w szkole feryjnej jak i nieferyjnej, a także zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 stanowiły kolejne tematy opracowywane przez grupę.
         Oddzielny temat, to regulacje dotyczące asystentów nauczyciela. Wobec patologicznego umiejscowienia tego niepedagogicznego stanowiska pracy w systemie oświaty, istnieje prawdopodobieństwo usunięcia go z systemu. Obowiązki po asystentach spoczywałyby na nauczycielach wspomagających.
W tej części obrad przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił do dalszych prac grupy roboczej inne, ważne postulaty, które naszym zdaniem powinny być uregulowane, a które są umieszczone w programie Sekcji. Z uwagi na charakter tematyczny tej grupy nie zgłoszono spraw związanych z wynagrodzeniem i finansowaniem, bo te kwestie będą zasygnalizowane podczas prac innych, stosownych grup roboczych. A zgłoszono konieczność:

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Szkolenie związkowe Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Olsztynie
w dniach 7-8.03.2017r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie

            W dniach 7-8.03.2017r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Olsztynie zorganizowała dwudniowe wyjazdowe szkolenie dla członków Zarządów Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" z zakresu:
 
 1. Zmiany w emeryturach i nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym po 1.10.2017r.
 2. Reforma edukacji - konsekwencje kadrowe.
 3. Arkusze organizacji pracy szkoły i ich opiniowanie przez związki zawodowe w świetle nowych przepisów.
               zdjęcia wykonane przez kol. Andrzeja Lewandowskiego z MOZPO NSZZ "S" w Piszu
 
PDF Drukuj Email

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

 Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.      Finansowanie oświaty.

2.      Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.      Awans zawodowy nauczycieli.

4.      Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.      Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Komunikat z obrad Grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli -

powołanej  przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Warszawa, 3 lutego 2017 r.

 

 

               Standardy zatrudnienia nauczycieli, pensum specjalistów, przywrócenie przepisów emerytalnych obejmujących pedagogów, które obowiązywały przed 1 stycznia 2009 roku, wprowadzenie jednoznacznych zmian kontrowersyjnego już art. 42 ust. 2, wyposażenie stanowisk pracy nauczycieli, ujednolicenie czasu zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas prac tej grupy.

                Prócz spraw wyżej wymienionych Jerzy Ewertowski i Lesław Ordon, którzy reprezentowali KSOiW NSZZ "Solidarność" w pracach tej grupy roboczej, zgłosili problemy, które zdaniem naszego Związku wymagają uregulowania. Zaliczyć do nich należy: uregulowanie roli godzin ponadwymiarowych w analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń w rozumieniu art. 30 ust. 3 KN; zrównanie wysokości nagród jubileuszowych nauczycieli z jubileuszówkami pracowników samorządowych; uporządkowanie finansowania doskonalenia zawodowego (art. 70a) i pomocy zdrowotnej (art. 72 KN); uregulowanie czasu i czynności, do których wykonywania  nauczyciel może być zobowiązany w czasie wakacji; zrównanie statusu asystenta nauczyciela z pozycją pedagogów; uregulowanie czasu pracy nauczycieli w klasach "zerowych" w szkołach - jak w przypadku pracowników w placówce feryjnej; rzeczywiste wzmocnienie roli kuratorów oświaty.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6