PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT  

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”  

w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.      Finansowanie oświaty.

2.      Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.      Awans zawodowy nauczycieli.

4.      Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.      Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Spotkanie Członków Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Olsztynie z Wojewodą W-M Arturem Chojeckim i W-M Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim nt. planowanej reformy oświaty w dniu 7.12.2016r.
 
 
              Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, na którym członkowie oświatowej "Solidarności" mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom tj.: Wojewodzie W-M i W-M Kuratorowi Oświaty. Pytania dotyczyły głównie sytuacji nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w gimnazjach, które po reformie zostaną zlikwidowane.
              W czasie i po spotkaniu Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Olsztynie Bożena Kowalska udzieliła wywiadów dla Radia Olsztyn. poniżej linki:

Nauczyciele mają wątpliwości. Wojewoda uspokaja - Radio Olsztyn
Bożena Kowalska: tempo zmian w reformie edukacji jest zbyt szybkie - wywiad Radio Olsztyn

 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z  posiedzenia
Rady KSOiW w Dobieszkowie w dniach 17-18 listopada 2016 r.
 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła  niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem RP dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.
Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
- Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne wynagrodzenia pracowników oświaty.  Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych – stwierdzają członkowie Rady w stanowisku skierowanym do rządu RP.
            Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników oświaty.
            Rada rozpatrzyła projekty uchwał i stanowisk z WZD KSOiW we Wrocławiu, m.in. przyjęła apel do rządu o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przedmiotu „prawo oświatowe” jako obowiązkowego na wszystkich wyższych uczelniach pedagogicznych.
Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy- Karta Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

                  Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
 
                                                                  Wojciech Jaranowski
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”
 z premier RP Beatą Szydło

              W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując postanowienia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego spotkania w dniu 14 listopada 2016 r. członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów, szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Już na początku spotkania strony wyraziły potrzebę szerszego dwustronnego dialogu. Pani premier Beata Szydło upoważniła minister Elżbietę Witek do stałego kontaktu z kierownictwem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił także konieczność istnienia oświatowego zespołu branżowego przy MEN, gdyż w Radzie Dialogu Społecznego nie ma takiego zespołu.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem
edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.
 
Jest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty członkowiePrezydium KSOiW rozmawiali z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać z premier Beatą Szydło.
Do biura Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wpłynęła odpowiedź MEN na opinię NSZZ „Solidarność” do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty.
Część propozycji Związku zostało uwzględniona, m.in.:
-        objęcie działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów - ta grupa nauczycieli będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
-       zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół
i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe.
             Prezydium jeszcze raz dokładnie przeanalizowało odpowiedź MEN  ws. projektów ustaw i z powodu nieuwzględnienia istotnych postulatów doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania z minister Anną Zalewską w dniu 3 listopada br.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5