PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z  posiedzenia
Rady KSOiW w Dobieszkowie w dniach 17-18 listopada 2016 r.
 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła  niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem RP dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.
Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
- Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne wynagrodzenia pracowników oświaty.  Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych – stwierdzają członkowie Rady w stanowisku skierowanym do rządu RP.
            Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników oświaty.
            Rada rozpatrzyła projekty uchwał i stanowisk z WZD KSOiW we Wrocławiu, m.in. przyjęła apel do rządu o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przedmiotu „prawo oświatowe” jako obowiązkowego na wszystkich wyższych uczelniach pedagogicznych.
Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy- Karta Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

                  Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
 
                                                                  Wojciech Jaranowski
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”
 z premier RP Beatą Szydło

              W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując postanowienia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego spotkania w dniu 14 listopada 2016 r. członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów, szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Już na początku spotkania strony wyraziły potrzebę szerszego dwustronnego dialogu. Pani premier Beata Szydło upoważniła minister Elżbietę Witek do stałego kontaktu z kierownictwem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił także konieczność istnienia oświatowego zespołu branżowego przy MEN, gdyż w Radzie Dialogu Społecznego nie ma takiego zespołu.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem
edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.
 
Jest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty członkowiePrezydium KSOiW rozmawiali z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać z premier Beatą Szydło.
Do biura Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wpłynęła odpowiedź MEN na opinię NSZZ „Solidarność” do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty.
Część propozycji Związku zostało uwzględniona, m.in.:
-        objęcie działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów - ta grupa nauczycieli będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
-       zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół
i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe.
             Prezydium jeszcze raz dokładnie przeanalizowało odpowiedź MEN  ws. projektów ustaw i z powodu nieuwzględnienia istotnych postulatów doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania z minister Anną Zalewską w dniu 3 listopada br.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

XXXV lecie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Olsztynie
7 października 2016r.


                            zdjęcia zostały wykonane przez naszego Kolegę Grzegorza Salmanowicza

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie świętowała 7 października 2016r. swoje trzydziestopięciolecie.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Licznie przybyli na uroczystość związkowcy zrzeszeni w oświatowej „Solidarności”, a także zaproszeni goście: Pani Wioletta Śląska-Zyśk - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jarosław Słoma – I Zastępca Prezydenta Olsztyna, Pani Bożena Ulewicz - Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pan Wojciech Cybulski - Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty, Pan Zdzisław Fadrowski - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Ksiądz Kanonik dr Adam Bielinowicz Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej, Pan Marek Przybysz Zastępca Przewodniczącego Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz gospodarz Pan Andrzej Borkowski Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.
Szczególnie miło było nam powitać dyrektorów szkół i placówek z Olsztyna i okolicznych gmin, którzy licznie przybyli na naszą uroczystość.
To dzięki uprzejmości i gościnności pani Dyrektor Teresy Taradejny gospodarza szkoły i Pana Dyrektora Andrzeja Borkowskiego mieliśmy tak wspaniałą oprawę muzyczną naszej gali.
Spotkanie było okazją nie tylko do przypomnienia historii powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, szczególnie okresu jej tworzenia i pierwszych lat działalności, ale również do wyróżnienia najbardziej aktywnych działaczy i członków „oświatowej” Solidarności na Warmii i Mazurach.
Związkowcy otrzymali też od zaproszonych gości podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość. Życzenia złożyli: Wioletta-Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojciech Cybulski Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty, Jarosław Słoma Zastępca Prezydenta Olsztyna i Bożena Ulewicz Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 
Na wniosek RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Minister Edukacji Narodowej przyznała 28 Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył zasłużonym nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.
 
 
             Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.
 
Głównym punktem obrad Rady KSOiW było przyjęcie opinii do projektów dwóch ustaw: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.
Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami.
    W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego i niżem demograficznym Rada KSOiW domaga się od rządu RP pakietu osłonowego gwarantującego m.in.:
1.    Przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.
2.    Wprowadzenie:
-  standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy,
- rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,
- programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.
3.    Wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.
 
    W celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy, aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący j.s.t. prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4