Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 14.11.2017r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 14 listopada 2017 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło działania Związku w sprawie postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do rządu RP. Przypomnijmy, nasz Związek domaga się:
1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.
2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r.
4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół przez zmianę:
– niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,
– „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.
5. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
Prezydium wystąpiło do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie dalszych działań wspierających realizację postulatów Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Ponadto Prezydium przygotowało projekt porządku obrad najbliższej Rady KSOiW w Siedlcach oraz omówiło sprawy wyborów w KSOiW.
Po raz kolejny Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Tym razem związek ten rozsiewa plotki, że rzekomo nauczycieli przedszkoli przestanie obowiązywać Karta Nauczyciela, nie będzie „trzynastki” i funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Nie dajmy się nabierać na te bezczelne kłamstwa.

W dniu 8 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się druga z serii planowanych w ramach „Akademii Dobrych Praktyk” Debata Oświatowa pt: „Sprawiedliwa płaca warunkiem godnej egzystencji człowieka”. Podczas dyskusji szukano pomysłów na poprawę skuteczności działań związkowych w celu wzrostu subwencji oświatowej i w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, adekwatnie do zadań i wyzwań stojących przed pracownikami oświaty.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

 

Previous Article
Next Article