Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 19-20.09.2017r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską
Warszawa, 19-20 września 2017 r.

Wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – to główne tematy spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister edukacji Anną Zalewską. Prezydium KSOiW chce spotkania z premier RP Beatą Szydło. Minister Anna Zalewska spotka się z oświatowymi sekcjami regionalnymi. Prezydium KSOiW wystosowało oświadczenie w sprawie kłamliwych informacji rozpowszechnianych przez ZNP na temat działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Podczas kolejnego spotkania Prezydium KSOiW z minister Anną Zalewską dyskutowano przede wszystkim o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników oświaty. Różnice zdań pomiędzy MEN a NSZZ „Solidarność” dotyczą wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki płacdla nauczycieli. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymało postulat wprowadzenia15% podwyżki od 1 stycznia 2018 r. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że nie jest możliwa realizacja podwyżki jednorazowo z uwagi na przepisy unijne ograniczające wydatki budżetowe. Stąd propozycja rozłożenia tej podwyżki na trzy lata. Pierwsza transza podwyżki ma nastąpić od 1 kwietnia 2018r. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” postulowało utrzymanie terminu wprowadzania waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia i powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju.
Prezydium KSOiW zwróciło się do premier Beaty Szydło o pilne spotkanie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Strony omówiły zmiany wynikające z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przyjętego przez Radę Ministrów.
Prezydium KSOiW zgłosiło swoje zastrzeżenia do zapisów w projekcie dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Członkowie Prezydium KSOiW pozytywnie ocenili zapis o ujednoliceniu pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego. W projekcie ustawy MEN zaproponowało wymiar 22 godzin dla tych nauczycieli. NSZZ „Solidarność” zaproponował zapis „do 22 godzin” i nadal podnosi postulat określenia standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów i nauczycieli bibliotekarzy.
Projekt ww. ustawy ujednolica także pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje ponadto:
– wprowadzenie obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu;
– wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego, legitymującego się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości -16% kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej od 1 września 2022 r.
(w 2017 r. kwota bazowa wynosi 2752,92 zł, czyli gdyby dodatek ten wszedł w życie w tym roku dodatek wynosiłby 440 zł. Przy założeniu, że w 2022 r. kwota bazowa będzie wyższa co najmniej o 15% dodatek ten będzie wynosił co najmniej 506 zł);
– obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole);
– usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela zatrudnianego
na podstawie Kodeksu pracy (nauczyciele w ten sposób zatrudnieni będą mogli pracować do 31 sierpnia 2020 r.);
– zmiany dotyczące wynagradzania specjalistów zatrudnianych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, np. w przypadku organizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego (organy prowadzące będą mogły upoważnić w indywidualnych przypadkach dyrektorów do podwyższania wynagrodzenia tych osób),
– zatrudnianie nauczycieli w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placó wkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych
w Kodeksie pracy.
Zasadniczo wszystkie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Część regulacji, np. zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma wejść w życie w innych terminach. MEN przewiduje, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zostanie uchwalona w listopadzie br.
Na wniosek Prezydium KSOiW minister Anna Zalewska spotka się w październiku br. z władzami oświatowych sekcji regionalnych. Zaplanowano 8 spotkań w kraju, których tematem będzie projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to realizacja oczekiwań zawartych w stanowisku Rady KSOiW z 23 sierpnia 2017 r. dotyczącym harmonogramu i postępu rozmów z MEN.
Podczas spotkania z minister Anną Zalewską Prezydium KSOiW przypomniało wcześniejsze swoje postulaty, tj.:
– przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych w kierunku stworzenia możliwości wzrostu płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych,
– określenie maksymalnej ilości dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym,
– określenie 18-godzinnego pensum i 45-minutowej lekcji rewalidacji.
Prezydium KSOiW wystosowało oświadczenie w sprawie kłamliwych informacji rozpowszechnianych przez ZNP na temat działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – patrz strona KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski
e-mail: wjaran@wp.pl

Previous Article
Next Article