Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 23-24.11.2017r.

KOMUNIKAT
z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Siedlcach w dniach 23-24 listopada 2017 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zwróciła się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Członkowie Rady wystąpili z prośbą do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” o pilne podjęcie w ramach Rady Dialogu Społecznego tematu płac w oświacie. W związku z rozpowszechnianiem przez jedną z central związkowych kłamliwych informacji Rada wystosowała list otwarty do członków NSZZ „S”.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.
Zawarte w tej ustawie niektóre zmiany dotyczące Karty Nauczyciela są niekorzystne i w ocenie NSZZ „Solidarność” skutkują obniżeniem statusu pracowników pedagogicznych w Polsce. Szczególnie szkodliwe są przepisy dotyczące:
– wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli;
– nowej procedury przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia;
– oceny pracy nauczyciela;
– kontrowersyjnego mechanizmu przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;
– obniżenia wysokości środków przeznaczanych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania negatywnie opiniowała proponowane zmiany i w piśmie do Prezydenta RP stwierdza, że te niezwykle ważne dla oświaty tematy powinny być przedmiotem konstruktywnego dialogu. Rada zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy o patronowanie temu dialogowi.
Rada KSOiW zwróciła się także do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z prośbą o pilne podjęcie w ramach Rady Dialogu Społecznego tematu płac w oświacie. Rządowa propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (w ujęciu średniorocznym 3,75 % ) nie uwzględnia systemowych rozwiązań proponowanych przez NSZZ „Solidarność” i nie jest do przyjęcia przez pracowników oświaty – więcej na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
Rada KSOiW w liście otwartym do członków NSZZ „Solidarność” dementuje rozsiewane przez inną centralę związkową zrzeszającą nauczycieli kłamstwa na temat rzekomych likwidacji niektórych uprawnień nauczycieli zapisanych w Karcie Nauczyciela. W liście członkowie Rady przypominają, że Ustawa – Karta Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „S” z ówczesnymi władzami w latach 1980-81 i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego nasz Związek broni od 35 lat.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:
1. Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
2. Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu pracy.
3. Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole).
4. Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
5. Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
6. Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
7. Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, a nie na umowy cywilno-prawne.
Podkreślamy, że nadal obowiązuje:
– urlop zdrowotny dla nauczycieli,
– wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,
– nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.
Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.
Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz podejmuje działania w celu wyeliminowania tych niekorzystnych propozycji zapisów.
Rada KSOiW powołała Komisję Wyborczą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w składzie: Jerzy Ewertowski, Jolanta Kornel, Lesław Ordon, Zbigniew Świerczek. Do zadań Komisji będzie należała koordynacja w przeprowadzeniu wyborów w KSOiW na nową kadencję w latach 2018-2022.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
Wojciech Jaranowski
Tel. 603 090 888 e-mail: wjaran@wp.pl

Previous Article
Next Article