Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 7.06.2017r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”
w Warszawie w dniu 7 czerwca br.

Zmiany, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje w oświacie, były przedmiotem dyskusji na spotkaniu Prezydium KSOiW. Głęboka analiza przedstawionego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zaproponowanych zmianach w ustawie Karta Nauczyciela pozwoliła na ich ocenę i przygotowanie stanowiska, które zostanie zaprezentowane 13 czerwca 2017 r. w CPS „Dialog” na spotkaniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje członków Prezydium.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia kierunek zmian w finansowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Nadal brakuje zapisów o dofinansowaniu małych szkół, które pozwoli samorządom na ich utrzymanie i rozwój.
Nie będzie likwidacji dodatku wiejskiego do wynagrodzeń nauczycieli oraz utrzymane zostają średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jednak nie ma jeszcze uzgodnienia co do zmiany systemu wynagradzania nauczycieli zgodnego z propozycją Solidarności, czyli uzależnienie wysokości wynagrodzenia nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Ujednolicenie pensum tzw. nauczycieli specjalistów i wpisanie ich do ustawy Karta nauczyciela to jedna z propozycji porządkujących czas pracy nauczycieli, którą Związek popiera. Ale brak określenia standardów ich zatrudnienia na poziomie krajowym może nadal stwarzać podstawy do różnicowania ich w zatrudnieniu, a tym samym w zapewnieniu właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Nie ma zgody Związku na dwie oceny negatywne w procedurze oceniania nauczycieli. Rozszerzenie skali ocen o ocenę bardzo dobrą oceniamy pozytywnie, natomiast postulujemy likwidację oceny niezadowalającej.
Przy braku uzgodnionych rozwiązań dot. zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli nie będzie zgody Związku na wydłużenie awansu zawodowego nauczycieli. Może to nastąpić, ale dopiero po wprowadzeniu systemu zapewniającego godne zarobki nauczycieli.

Zbigniew Świerczek
zastępca przewodniczącego
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article