Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. obecnych regulacji dotyczących oceny pracy nauczycieli 7.12.2018r.

Gdańsk, 7 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ws. obecnych regulacji dotyczących oceny pracy nauczycieli

Szanowne koleżanki i koledzy,

w związku z wycofaniem się przez resort edukacji ze szkodliwej dla całego naszego środowiska procedury określania wskaźników oceny pracy nauczycieli do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaczęły napływać pytania w przedmiocie skutków tej zmiany w stosunku do tych pracowników oświaty, którzy zostali objęci od dnia 1 września 2018 r. reżimem oceny pracy na podstawie regulaminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kontrowersyjne ustępy 14-18 art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, które statuują prawo dyrektora szkoły do tworzenia arbitralnych regulaminów oceny pracy zostaną uchylone z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa konstatacja wynika z treści art. 6 pkt 3 w zw. z art. 170 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, którą przedkładamy w załączeniu.

Przepis art. 140 cytowanej ustawy stanowi nadto, iż do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli w oparciu o wskaźniki ustalone przez dyrektora szkoły. Analogiczna sytuacja jest w przypadku postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Warto również odnotować, iż przedmiotowa ustawa przewiduje w art. 6 pkt 3 wynegocjowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmianę w zakresie cyklu obligatoryjnej oceny pracy poprzez jego wydłużenie z 3 do 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego tzn., co 5 lat pracy. Powyższa nowelizacja wejdzie w życie również z dniem 1 stycznia 2019 r.

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article