Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z 17.04.2020

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Koleżanki i Koledzy,
Dziś mija 5 tygodni od decyzji Ministra Edukacji Narodowej o reorganizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach z powodu przeciwdziałania COVID-19. Całe nasze środowisko znalazło się w bardzo trudnej i bezprecedensowej sytuacji. W jednym momencie stanęliśmy przed wyzwaniem walki nie tylko o poprawę sytuacji materialnej pracowników oświaty, ale przede wszystkim ochrony zdrowia i życia naszych bliskich, współpracowników i uczniów oraz ich środowisk.
Serdecznie dziękuję wszystkim strukturom zrzeszonym w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za wzmożony wysiłek i codzienną ciężką pracę. Jestem przekonany, że wszyscy razem zdamy ten niezapowiedziany sprawdzian z odpowiedzialności i wytrwałości.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w czasie zagrożenia wisusem SARS-CoV-2 permanentnie monitoruje zmiany w prawie oświatowym, jakie dokonywane są obecnie w trybie nadzwyczajnym przez resort edukacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z zagranicznymi związkami zawodowymi, które na bieżąco przekazują nam dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia oraz kształcenia na odległość. Wszystkie wskazane informacje są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej, portalach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz przesyłane drogą e-mailową.
Ponadto, codziennie interweniujemy w sprawach łamania prawa oświatowego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego. W tym przedmiocie przesyłane są zarówno praktyczne rekomendacje, jak również opinie prawne.
Do tej pory świadczyliśmy pomoc w następującym zakresie:
1. Wysokości wynagrodzenia za czas przestoju, reorganizacji zajęć edukacyjnych oraz kształcenia na odległość w różnych typach placówek oświatowych.
2. Sposobów potwierdzania gotowości do pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej.
3. Procedury unieważniania konkursów na dyrektora szkoły z powodu pandemii.
4. Opiniowania arkuszy organizacyjnych.
5. Zobowiązania nauczycieli placówek nieferyjnych do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
6. Sposobu dokumentacji zajęć realizowanych w ramach pracy zdalnej.
7. Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Zapewnienia nauczycielom realizującym zajęcia edukacyjne odpowiedniego sprzętu.
W następnym miesiącu planujemy podjąć działania w następującym obszarze:
1. Ruch kadrowy w oświacie, obrona miejsc pracy.
2. Ochrona prawa do wizerunku nauczycieli i zagrożeń związanych z cyber-mobbingiem oraz hejtem internetowym.
3. Czas pracy nauczycieli realizujących zadania na odległość.
4. Egzaminy i rekrutacja.
5. Wznowienie przez MEN prac Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli (nowa formuła).
W związku z niezaprzeczalnym faktem, że nowoczesny system edukacyjny może być skutecznym panaceum na pandemię i inne potencjalne zagrożenia, zapewniam że wszystkie nasze postulaty związane m.in. ze zwiększeniem nakładów na oświatę, podwyższeniem wynagrodzeń, przywróceniem prawa do wcześniejszej emerytury, czy też zmiany sposobu procedowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, będą kontynuowane.

Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article