Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 06.05.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W związku z napływającymi do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” niepokojącymi sygnałami dotyczącymi przekraczania kompetencji przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego i próbami wywierania nacisków na dyrektorów szkół w zakresie ograniczenia wysokości płacy pracownikom oświaty, informuję, iż może to podlegać sankcjom prawnym.

Powszechnie wiadomo bowiem, że to organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, decyduje w praktyce o wyniku konkursu na dyrektora szkoły. Takie „zarządzanie z tylnego fotela” organizacją pracy szkoły stanowi ewidentnie naruszenie prawa oświatowego, zgodnie z którym to dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Warto przypomnieć, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności. Drogą egzekucji w przestrzeganiu prawa może być skarga.

W myśl art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Rozwiązanie najdalej idące przewiduje przepis art. 231 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Biorąc pod uwagę powyższe, apeluję do struktur zrzeszonych w KSOiW NSZZ „Solidarność” do aktywnego przeciwstawiania się działaniom, uderzającym nie tylko w interesy pracownicze, ale również w porządek prawny.

Proszę jednocześnie o przesyłanie do naszego biura informacji o nieprawidłowościach. Każdy taki sygnał stanowi cenny materiał do konstruktywnej dyskusji z władzami centralnymi nad oceną sytuacji w placówkach edukacyjnych w okresie pandemii i przyczyni się do powstania satysfakcjonujących środowisko oświatowe rozwiązań.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa”

 

Previous Article
Next Article