Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dot. możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dot. możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu

W trakcie ostatniej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która odbyła się wirtualnie w dniu 18 lutego 2021 r., w sposób negatywny oceniono wprowadzenie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu.

Przedstawiciele Rady podkreślali, że to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Konkluzje i rekomendacje podjęte w czasie wspomnianego posiedzenia władzy wykonawczej KSOiW NSZZ „Solidarność” stały się podstawą opinii Prezydium w tym przedmiocie, która została wydana w dniu 19 lutego 2021 r. Prezydium podnosi w tym dokumencie, iż MEiN eliminuje z procesu decyzyjnego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty do dnia 31sierpnia 2026 r. związki zawodowe, zapewniając jednocześnie prerogatywę wyrażenia opinii w tym zakresie radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki.

Przyjęte postanowienia są nie zrozumiałe zważywszy na fakt, iż art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe gwarantuje reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Efektem tych działań jest zmiana analizowanego aktu wykonawczego do ustawy Prawo oświatowe. Nowe rozporządzenie z dnia 23 marca 2021 r. zapewnia organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego uprawnienie do wyrażania opinii w zakresie szczególnych zasad obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (zob. par. 11ha ust.1pkt1).

W tym miejscu zwracam się z apelem o pilne przesłanie tych materiałów niższym jednostkom organizacyjnym Związku oraz o aktywny udział naszych członków w procedurze powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.W załączniku przesyłamy:

1.Opinię Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 19.02.2021 r.,

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 tekst jednolity.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność

Previous Article
Next Article