Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1.02.2023 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2023 r.

 

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze stroną związkową, podczas którego omawiano trzy tematy:

I. Propozycje zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela MEiN poinformowało o wprowadzeniu zmian, które umożliwią ocenianemu nauczycielowi wgląd do pisemnych opinii na temat jego pracy, złożonych w toku oceniania.

Ministerstwo wprowadziło w błąd stronę związkową przesyłając wcześniej do opiniowania projekt zmian ww. rozporządzenia, w którym usunięto zapisy dotyczące stosowania skali punktowej i procentowej do oceny wymagań określonych za pomocą poszczególnych kryteriów. Podczas spotkania poinformowano nas, że przesłany projekt ma tylko charakter roboczy, a MEiN stoi na stanowisku konieczności zachowania obowiązujących zapisów w tym zakresie, gdyż zapewniać one będą porównywalność oceny dokonywanej przez różnych dyrektorów we wszystkich placówkach oświatowych.

KSOiW postuluje wprowadzenie takich zmian w omawianym rozporządzeniu, które zminimalizują subiektywizm dyrektora podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

II. Projekt „rozporządzenia płacowego”

Omówiono szczegółową strukturę płac nauczycieli oraz projektowane podwyżki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które od 1 stycznia 2023 roku mają wynosić dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

– 3690 zł dla nauczyciela początkującego,

– 3890 zł dla nauczyciela mianowanego,

– 4550 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Przedstawiciele KSOiW po raz kolejny negatywnie ocenili żenująco niski poziom wynagrodzenia nauczycieli, nieprzystający do dzisiejszych kosztów życia oraz nieadekwatny w stosunku do ogromu wymagań stawianych nauczycielom i realizowanych przez nich zadań.

Przewodniczący R. Proksa przypomniał o wieloletnim postulacie Sekcji dotyczącym konieczności zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli tak, aby ich płaca była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zapewniłoby to automatyzm waloryzacji nauczycielskich wynagrodzeń, które nie byłyby zależne od woli polityków i mogłyby rosnąć proporcjonalnie do rozwoju gospodarczego kraju.

III. Nauczycielskie emerytury stażowe

W zakresie możliwości powrotu wcześniejszych emerytur nauczycieli mających 30-letni staż pracy (25-letni w przypadku pracujących w szkolnictwie specjalnym) oraz 20-letni okres pracy w szkole, zapowiadanej przez Ministra Edukacji i Nauki w wypowiedziach medialnych, dzisiejsze spotkanie określono jako wstępne. Nie przedstawiono żadnych konkretnych projektów rozwiązań w ww. temacie, a jedynie poddano pod dyskusję listę zagadnień do dyskusji:

– grupy (roczniki) nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiej emerytury,

– kwestia zachowania prawa do nauczycielskiej emerytury stażowej w przypadku podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty,

– termin wejścia w życie przepisów uprawniających do nauczycielskiej emerytury stażowej i okres obowiązywania,

– zasady naliczania świadczenia emerytalnego dla nauczyciela chcącego skorzystać z nauczycielskiej emerytury stażowej,

– zasadność dalszego funkcjonowania instytucji nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych w przypadku powrotu do nauczycielskiej emerytury stażowej.

KSOiW wyraziła stanowisko, że możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę stażową powinna objąć ogół nauczycieli na stałe od 1 września 2023 roku, a po przejściu na wcześniejszą emeryturę nauczyciel powinien mieć możliwość podejmowania pracy w oświacie. 

Minister D. Piontkowski zapowiedział, że podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w marcu, przedstawi wykaz dokumentów obowiązkowych do wypełnienia czy opracowywania przez nauczyciela i dyrektora, o co od blisko 3 lat zabiega KSOiW. Będzie wówczas możliwość ponownego przedyskutowania sposobu określania poziomu spełniania wymagań ocenianego nauczyciela.

Przedstawiciele KSOiW uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu negatywnie oceniają poziom przygotowania Ministerstwa do debaty ze stroną związkową. Spotkania w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty mają czysto formalny charakter, niczego nowego nie wnoszą i nie dają możliwości wspólnego wypracowywania tak koniecznych zmian w polskiej edukacji. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 

Previous Article
Next Article