Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie „Bonu 500 zł” na zakup akcesoriów do pracy zdalnej nauczycieli z 6.11.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”w sprawie „Bonu 500 zł” na zakup akcesoriów do pracy zdalnej nauczycieli

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec propozycji premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia przez rząd tzw. bonu dla nauczycieli na zakup „akcesoriów niezbędnych dla pracy zdalnej” w wysokości 500 zł. Uważamy, że jest to rozwiązanie prowizoryczne oraz nieadekwatne wobec wyzwań,przed jakimi stoi środowisko edukacyjne w dobie szczytu zachorowań na SARS-CoV-2.Oczekujemy od Prezesa Rady Ministrów spełnienia zgłaszanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność”od wielu miesięcy postulatów w przedmiocie uchwalenia specustawy, regulującej sposób wynagradzania pracowników oświaty w trakcie zdalnego nauczania, w tym specjalnego dodatku w wysokości 100% płacy zasadniczej dla pracowników bezpośrednio narażonych na oddziaływanie koronawirusa oraz kompleksowego określenia standardów warunków pracy w szkole.

UZASADNIENIE

Z trudnościami w zapewnieniu nauczycielom odpowiedniej klasy sprzętu komputerowego wraz z szerokopasmowym internetem polska szkoła boryka się od wielu lat. Jest to efekt niewydolnego systemu finansowania oświaty, braku standaryzacji miejsc pracy nauczycieli oraz zlekceważenia kwestii cyfryzacji szkół przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Problem ten wybuchł z całą siłą w marcu tego roku wraz z decyzją rządu o przejściu na nauczanie zdalne i hybrydowe. Część przedstawicieli środowisk liberalnych, realizując swoje ambicje i cele polityczne, zażądało wówczas od szefa resortu edukacji,aby samodzielnie wyposażył kilkadziesiąt tysięcy szkół w Polsce w sprzęt elektroniczny,a ponad pół miliona nauczycieli w płyn dezynfekcyjny oraz maseczki ochronne. Wskazani politycy oraz pseudo eksperci edukacyjni, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że ich żądania są nierealne, forsowali je, używając do tego wypróbowanych od lat sloganów, jak np. „chaos”, „katastrofa” lub „deforma”. Czynili to pomimo wyrażonej w ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego zasadzie domniemania kompetencji samorządu lokalnego jako głównego elementu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Zaprezentowany sposób narracji, polegający na spychaniu całej odpowiedzialności na rząd, był również doskonałą wymówką dla niektórych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za wieloletnie zaniedbania w zapewnieniu akcesoriów komputerowych dla pracowników oświaty. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od samego początku pandemii podkreślała, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa za wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania odpowiedzialny jest organ prowadzący. To dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić pracownikowi narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Podnosiliśmy w swoich licznych wystąpieniach, że w przypadku nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne na odległość, chodzi nie tylko o komputer wyposażony w oprogramowanie zdolne do transmisji materiałów niezbędnych do realizacji szkolnych programów nauczania, ale również przystosowane do przetwarzania zgodnie z prawem danych osobowych uczniów i rodziców.Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się promowaniu rozwiązań populistycznych i krótkoterminowych w tak newralgicznej dziedzinie życia jaką jest edukacja. Apelujemy więc o pilne wznowienie prac Zespołu do sprawa statusu zawodowego pracowników oświaty celem wdrożenia zaproponowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmian w systemie wynagradzania nauczycieli.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article