Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 26.02.2020 r.

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowały w nim: Bożena Pierzgalska i Monika Ćwiklińska. Podczas spotkania kontynuowano dyskusję na temat propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

KSOiW negatywnie zaopiniowała propozycję umożliwienia członkom komisji dyscyplinarnych pełnienia obowiązków dłużej niż dwie kolejne kadencje. Sprzeciwiła się możliwości karania nauczyciela za ten sam czyn karą porządkową i dyscyplinarną. Zwróciła uwagę na konieczność prawnego nadzoru nad dyrektorami szkół stosującymi nieadekwatne do okoliczności faktycznych kary porządkowe. Opowiedziała się za wprowadzeniem możliwości skrócenia i uproszczenia postępowania w przypadku czynów, które w nieznacznym stopniu uchybiają godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela. KSOiW wnioskowała o wprowadzenie warunkowego umorzenia postępowania, gdy wina nauczyciela nie jest znaczna oraz możliwości dobrowolnego poddania się karze. Opowiedziała się za prawem do obrońcy z urzędu będącym adwokatem lub radcą prawnym. Poparła propozycję uregulowania kwestii dotyczących możliwości nagrywania przebiegu czynności protokołowanych oraz rozprawy dyscyplinarnej. Negatywnie oceniła przypadki wywierania presji na przebieg postępowań dyscyplinarnych przez Rzecznika Praw Dziecka, nie będącego w nich stroną.

Podczas obrad przedstawicielki KSOiW ponownie wyraziły przekonanie o konieczności gruntownej zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, gdyż wprowadzane obecnie doraźne zmiany nie rozwiążą problemów i negatywnych zjawisk w omawianych kwestiach. Minister Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejne spotkanie Zespołu w końcu marca, które dotyczyć będzie finansowania oświaty.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article