Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 29.01.2020 r.

 

W dniu 29 stycznia 2020 r. w MEN odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim: Monika Ćwiklińska, Tomasz Gryczan i Henryk Domian. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Przedstawiciele ministerstwa przypomnieli, jakich zmian prawnych dokonano w ww. przepisach w 2016 i 2019 roku i czym były one podyktowane. Następnie podano dane statystyczne dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych W dalszej części spotkania przedstawiciele związków zawodowych i samorządów dyskutowali na temat propozycji zmian przepisów, jakie dotarły do MEN  (w załączeniu fotografie prezentowanych slajdów oraz materiał do dyskusji przekazany przez ministerstwo).

Henryk Domian powołując się na swoje 30-letnie doświadczenie w pracy przy ok. 200 sprawach wskazał na liczne patologie w pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat. Zauważył, że istniejące aktualnie przepisy są w dużej mierze wykorzystywane do pozbywania się niewygodnych nauczycieli lub dyrektorów. Stwierdził, że jeśli przepisy te miałyby obowiązywać w takim jak dziś kształcie, to właściwszym byłoby ich uchylenie w całości.

Tomasz Gryczan przedstawił stanowisko KSOiW odnosząc się do poszczególnych propozycji zawartych w materiale. Negatywnie ocenił rozdział 10 ustawy Karta nauczyciela jako sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej, a procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej określił jako zbyt obszerną i skomplikowaną. Wskazał na nielogiczność zapisu ust. 2 w art. 75 KN i skrytykował przepis ust. 2a jako mechanizm bezrefleksyjnej denuncjacji nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Wyraził zdanie, że w przypadku pozostawienia ww. przepisów ust. 2a art. 75, należy wydłużyć czas w celu rozpoznania sprawy przez dyrektora lub organ prowadzący. Mecenas Gryczan negatywnie ocenił propozycję rozszerzania katalogu kar określonych w art. 76 KN.

W związku z tym, że podczas spotkania omówiono tylko 4 pierwsze propozycje przedstawionego materiału, dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne spotkanie, które odbyć ma się nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. (prezentacja)

Minister D. Piontkowski zwrócił się do obecnych stron dyskusji o przygotowanie propozycji katalogu przewinień dyscyplinarnych i adekwatnych do nich kar.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dementuje nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez niektóre media. 

Oświadczamy,  iż w styczniu b.r. nie odbyła się Rada KSOiW i nie zostały przyjęte żadne stanowiska Krajowej Sekcji w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie stanowiska będą przyjęte podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Rady KSOiW w Płocku 12 lutego.

Nieprawdziwa jest również informacja o tym, że KSOiW przedłożyła ministerstwu edukacji propozycję likwidacji Rozdziału 10 KN statuującego odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, a niekorzystne zmiany prawne czyli art. 75 KN ust. 2a są konsekwencją podpisanego porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy NSZZ „S” a rządem RP, co sugerował w swoich wystąpieniach podczas obrad Zespołu wiceprezes ZNP K. Baszczyński.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article