Komunikat Zespołu negocjacyjnego i Prezydium KSOiW z 11.01.2022 r.

Komunikat Zespołu negocjacyjnego i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Stan negocjacji KSOiW NSZZ „Solidarność” z MEiN pod patronatem Prezydenta RP

Prowadzone od 15 listopada 2021 r.,  pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   negocjacje KSOiW NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczą wypracowania nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli, które jest realizacją uzgodnień zawartych z rządem w 2019 r. Niestety, podczas kolejnych spotkań  MEiN z uporem proponuje przyjęcie nowego systemu wynagrodzeń tylko pod warunkiem powiązania go z tzw. pragmatyką zawodu nauczyciela, która fundamentalnie zmieni jego status zawodowy. 

Na połączenie nowego systemu wynagrodzeń i pragmatyki zawodu nauczyciela – nie ma i nie będzie zgody NSZZ „Solidarność”!

Z tego powodu zrezygnowaliśmy z udziału w spotkaniu zaplanowanym na 5 stycznia br., oczekując od ministerstwa jasnej deklaracji dotyczącej przedmiotu negocjacji. Powrót do rozmów jest możliwy pod warunkiem, że negocjacje będą dotyczyły tylko nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego o proporcje do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia pensum nauczycieli

Nie ma i nie będzie zgody KSOiW NSZZ „Solidarność” na zwiększenie pensum dydaktycznego nauczycieli z 18 do 22 godzin tygodniowo, jak planuje MEiN. Takie rozwiązanie doprowadzi do zwolnienia z pracy co najmniej 50 tys. nauczycieli w całym kraju. 

Obrona  miejsc pracy jest priorytetem Związku, dlatego protestujemy przeciwko propozycji zwiększenia pensum!

Stanowisko  NSZZ „Solidarność” dotyczące nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli KSOiW NSZZ „Solidarność” od dawna postuluje zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Chcemy, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego było naliczane proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w formule automatyzmu, tj. gdy zwiększa się za dany rok przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, to automatycznie wzrasta wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. 

Przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela 

KSOiW NSZZ „Solidarność” przyjmuje z zadowoleniem wielokrotnie zapowiadane przez Ministra Edukacji i Nauki przywrócenie zapisu art. 88 Karty Nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę. Oczekujemy, że uszanowanie znanej w prawie  zasady lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli  pewność wynikającą wprost z zapisu ustawy Karta Nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. 

Waloryzacja wynagrodzeń od stycznia 2022 r.

W przypadku braku porozumienia z MEiN  w sprawie nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego o proporcje do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, KSOiW NSZZ „Solidarność” będzie domagała się od ministerstwa waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., która zrekompensuje skutki inflacji oraz zapobiegnie dalszej pauperyzacji pracowników szkół i placówek oświatowych.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article