Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca Propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli z dnia 22 października 2021 roku

                                                                                                                                                   Warszawa, 5 listopada 2021 r.

L.dz. KSOiW/413w /2021


Szanowny Pan
Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i NaukiOpinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca Propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli

z dnia 22 października 2021 rokuKrajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawione w trakcie posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 22 października 2021 roku.
Warunkujemy jednocześnie dalsze prowadzenie negocjacji od wywiązania się rządu z zobowiązania wyrażonego w pkt VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., tzn. zmiany systemu wynagradzania, polegającej na powiązaniu pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Zaprezentowane rozwiązania osłonowe, będące konsekwencją planowanego przez resort edukacji zwiększenia pensum traktujemy, jako prowokację mającą na celu zerwanie rzeczywistych negocjacji z KSOiW NSZZ „Solidarność”. Nasz Związek wielokrotnie artykułował w debacie publicznej oraz w trakcie spotkań Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, że nigdy nie zgodzi się na wyższy wymiar obowiązkowego wymiaru zajęć kosztem masowych zwolnień nauczycieli. Kuriozalna w tym zakresie jest zwłaszcza propozycja dotycząca warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od kilkunastu lat domaga się przywrócenia praw nabytych, w tym praw emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 rokiem na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie negatywnej i sprzecznej z Konstytuują RP nowelizacji Karty Nauczyciela. Zaprezentowana przez MEiN propozycja, polegająca
na
arbitralnym wydłużeniu okresu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę
z 10 do 15 lat, nie tylko nie realizuje tego postulatu, lecz obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielki ułamek nauczycieli poszkodowanych niekorzystnymi zmianami w przepisach warunkujących prawo do emerytury.

Propozycje MEiN w przedmiocie czasu pracy nauczycieli dowodzą z kolei tego, że resort edukacji całkowicie ignoruje albo pomija stanowiska i opinie naszego Związku zgłaszane w ostatnich miesiącach. Wskazać należy, że KSOiW NSZZ „Solidarność już 8 października 2021 r. pismem o sygn. L.dz. KSOiW/393/2021 odrzuciła podniesienie dydaktycznego czasu pracy pracowników oświaty.

W uzupełnieniu argumentacji przytoczonej we wspomnianym stanowisku należy podnieść, że tzw. „godziny dostępności nauczyciela w szkole” poprzez zaprezentowany przez MEiN na slajdach przedmiot (np. konsultacje z uczniami, przygotowanie akademii) oraz sposób rozliczenia (dziennik elektroniczny) stanowią de facto zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Oznacza to zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin pracy w szkole łącznie o 12 godzin, wliczając w to planowane przez resort edukacji zwiększenie pensum o 4 godziny.
Pomysł tak znaczącego zwiększenia zajęć dydaktycznych nauczycieli jest bezprecedensowy od czasu uchwalenia ustawy Karty Nauczyciela w latach 80tych ubiegłego wieku i będzie nieść nieodwracalne skutki dla polskiego sytemu oświaty w postaci lawinowych zwolnień z pracy, dewastacji prestiżu nauczyciela oraz obniżenia poziomu nauczania.

Rekapitulując powyższe uważamy, że resort edukacji działa w złej wierze, pozorując jedynie konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian statusu zawodowego nauczycieli. Tym samym żądamy odniesienia się do naszych wcześniejszych wystąpień wraz z podaniem uzasadnienia prawnego oraz dokładnych skutków finansowych.Z wyrazami szacunku
Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article