Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 29.09.2020 r.

APEL

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania i kompetencje organu prowadzącego do przestrzegania przepisów prawa oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie realizowania zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczycieli objętych kwarantanną. Wzywamy nadto resort edukacji do podjęcia wspólnych działań legislacyjnych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad aktem prawnym, który uwzględniałby przy ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego nauczycieli przebywających na kwarantannie zwiększonego -względem innych branż -ryzyka zawodowego, a w szczególności czasowego podwyższenia podstawy wymiaru zasiłku względem tych pracowników oświaty.

UZASADNIENIE

Wskutek przyjętego przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowiska w sprawie projektów aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz zgłoszonych przez KSOiW NSZZ „Solidarność” licznych uwag i propozycji w zakresie przygotowania systemu oświaty do nowego roku szkolnego, Minister Edukacji Narodowej pismem z dnia 10 września 2020 r. wydał okólnik zawierający wytyczne w przedmiocie organizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej. Wskazuje on jednoznacznie, że to dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno -komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć. Szef resortu edukacji zaznacza jednocześnie, że świadczenie pracy z wykorzystaniem prywatnego sprzętu pracownika oświaty możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wyrazi on na to zgodę i pod warunkiem, że dane narzędzia lub materiały umożliwiają ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Minister Edukacji Narodowej wyjaśnia nadto, iż nauczyciele na kwarantannie mogą wykonywać pracę wyłącznie w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą. Nauczyciel, który został objęty izolacją, powinien zatem niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. W przypadku niemożności realizacji swoich obowiązków w formie kształcenia na odległość, decyzja o kwarantannie będzie wywoływała względem nauczyciela takie same skutki prawne jak orzeczenie o niezdolności do pracy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy jak na wstępie.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Załączniki: – pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2020r.

Previous Article
Next Article