Informacja prawna w przedmiocie bonów na zakup laptopów przez nauczycieli

Warszawa, 02 października 2023r.

Informacja prawna w przedmiocie bonów na zakup laptopów przez nauczycieli.

1. Którzy nauczyciele są uprawnieni do otrzymania bonu na laptop?
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych.

2. Którzy pracownicy oświaty nie otrzymają bonu?
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o bon dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:
1) pozostaje w stanie nieczynnym;
2) przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
3) jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN;
4) przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
5) jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych.

3. Procedura uzyskania bonu
Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – dalej, nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w stosownym rozporządzeniu.
Organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku nauczyciela, składa jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia w systemie teleinformatycznym.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z 6.09. 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym, organ prowadzący składa w systemie teleinformatycznym przedmiotowy wniosek w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego w tym systemie.
Nauczyciel składa nadto oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opracował:
radca prawny Tomasz Gryczan

Załączniki:

1. Pismo KSOiW do Ministra Cyfryzacji w sprawie wsparcia finansowego,

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych,

3. Wzór oświadczenia dot. bonu na zakup laptopa,

4. Wzór wniosku o bon na zakup laptopa.

 

Previous Article
Next Article