Informacja z prac grup roboczych 21.03.2017r.

    Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r.

Było to kolejne robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących oraz wszystkich grup roboczych jednocześnie. Z tego powodu komfort pracy był niezadowalający. Przełożyło się to niestety na przebieg obrad.
Na samym początku przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrazili ogromne niezadowolenie z dotychczasowego sposobu prowadzenia prac grup roboczych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, łamania regulaminu prac Zespołu w zakresie przesyłania materiałów, rejestrowania przebiegu spotkań, wcześniejszej jednostronnej zmiany terminu posiedzenia, co spowodowało nawet do braku naszego uczestnictwa 6. marca br.
Wskutek rozsiewanych informacji o nieuwzględnianiu nauczycieli: bibliotekarzy i specjalistów w projektowanej części oświatowej subwencji ogólnej przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej zdecydowanie zaprzeczył ty pogłoskom. O ile, jak się zakłada, podstawową częścią finansowania zadań oświatowych będzie część główna na oddział (stanowiąca 0,8 kosztów płac nauczycieli wynikająca z ramowych planów nauczania + religia), która wzmocniona ma być częścią dodatkową na oddział (padła propozycja 0,25 na oddział wiejski czy inny wynikający z charakteru – np. sportowy). Ponadto subwencja będzie zakładała część główną na ucznia w postaci standardu (tu padło 2350,00 zł.) wzmocniona częścią dodatkową na ucznia (rodzaj wag). To w tych częściach w ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy i specjalistów.
Inną istotnym założeniem jest finansowanie zadań związanych z dydaktyką przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracowników administracji i obsługi oraz wydatkami rzeczowymi samorządy pokrywałyby z innych dochodów jst (również pochodzących z budżetu państwa) oraz dochodów własnych.
Tę część obrad najlepiej obrazuje dołączona prezentacja MEN. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. Pokazuje ona różne sytuacje finansowania szkół podstawowych w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców (wiejskich) w obecnym systemie finansowania zadań edukacyjnych i w przypadku proponowanego modelu. Z tego zestawienia można wyciągnąć wniosek, że niezbyt liczne oddziały zyskają kosztem dużych.
Inny slajd pokazuje efekt finansowy wg typów szkół. Druga kolumna (w obecnym modelu) przedstawia średnie koszty na ucznia. W przyszłym modelu uwzględnia się komponenty: podstawowy i dodatkowy na oddział (kolumna 3) oraz na ucznia (kolumna 4). Według MEN dochody na zadania oświatowe dla poszczególnych typów szkół równoważą się jak w przypadku slajdu nr 3.
Ostatnia część prezentacji informuje o liczbie, wielkości i rozkładzie dodatku za trudne warunki pracy. Z tabeli po lewej stronie wynika, że 10 % pobierających ten dodatek otrzymuje go w wysokości poniżej 44,00 zł., a 90 % powyżej tej kwoty. Analogicznie 90 % uzyskuje z tego tytułu poniżej 810,00 zł., a 10 % powyżej tej sumy. Medianę stanowi kwota 345,00 zł., co potwierdza drugi kwartyl dolnej tabeli.
W trakcie obrad poruszano szereg innych spraw dotyczących m.in.: dotyczących organizacji systemu doradztwa metodycznego, urlopów dla poratowania zdrowia (w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), efektu naboru szkolnego w roku szkolnym 2019/20 zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. W dwóch pierwszych przypadkach prace dopiero się rozpoczną, więc niewiele informacji można przekazać tą drogą. Niemniej należy pilnować tych kwestii, o czy zapewne będziemy informować.
Jerzy Ewertowski

Previous Article
Next Article