Informacja ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 24.01.2018r.

Informacja ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Formuły uzgodnieniowej podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powrotu do niezrealizowanych postulatów, a przede wszystkim zmiany systemu wynagradzania uwzględniającego znaczny wzrost płac nauczycieli oraz innych pracowników edukacji domagali się przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” podczas inauguracji drugiego etapu prac Zespołu.

W samo południe 24 stycznia 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego zainaugurowany został przez minister edukacji narodowej drugi etap prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas swego wprowadzenia Anna Zalewska wyraziła duże zadowolenie z dotychczasowych prac i osiągnięć Zespołu, którym kieruje. Jednak przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrazili niezadowolenie z dotychczasowej współpracy.

Przypomniane zostało, że wiele ze zgłaszanych postulatów i uwag przez KSOiW NSZZ „Solidarność” nie zostało dotychczas uwzględnionych, inne z kolei nie były nawet brane pod uwagę i nierozpatrywane. W sposób zdecydowany przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zapowiedzieli powrót do wcześniej zgłaszanych problemów. Stanowczo podkreślono, że nie zamierzamy przechodzić nad tym do porządku dziennego, choć zdawać sobie trzeba sprawę z utraty aktualności niektórych z nich. Prócz tego KSOiW NSZZ „Solidarność” zgłosiła nowe kluczowe tematy do omówienia podczas prac Zespołu i wyłonionych przy nim grup roboczych.

Przedstawiciele oświatowej „Solidarności” zgłosili krytyczne uwagi dotyczące formuły prac Zespołu. W imieniu KSOiW NSZZ „Solidarność” zgłoszone zostały oczekiwania dotyczące zmiany formuły prac Zespołu. Oczekujemy, że wspólnie wypracowane przez uczestników biorących udział w pracach (przedstawiciele central związkowych, poszczególnych ministerstw i korporacji samorządowych) koncepcje i ustalenia będą obowiązywały w trybie uzgodnień. Przy czym istotnym jest, żeby wdrażanie nowych zadań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywało się z przekazaniem przez Rząd RP środków finansowych na nie. Wtedy nie będzie tylu niepotrzebnych nieporozumień między NSZZ „Solidarność” a jednostkami samorządu terytorialnego. Za niedopuszczalne również NSZZ „Solidarność” uznaje zmianę istotnych, z punktu widzenia pracowników, propozycji zawartych w projektach aktów prawnych dokonanych po procesie konsultacji społecznych, zwłaszcza po wyrażeniu opinii. To naszym zdaniem uwłacza idei dialogu społecznego.

Za zupełnie priorytetowy postulat, ponownie z naciskiem zgłoszony podczas tego spotkania, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uznali wypracowanie przez Zespół i wyrażenia zgody przez Rząd RP na nowy system wynagradzania nauczycieli. KSOiW NSZZ „Solidarność” od lat czyni starania dotyczące poprawy warunków ekonomicznych pracowników pedagogicznych. W ubiegłym roku zgłosiliśmy nawet założenia do przemodelowania systemu wynagradzania nauczycieli, zakładające automatyczny wzrost płac, które rosłyby równolegle ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ten sposób zbędna byłaby polityczna decyzja związana z uznaniem przez polityków i urzędników, a dotycząca ustalania wysokości kwoty bazowej obecnie kształtującej stawki wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Równocześnie w tym miejscu zgłoszone zostało oczekiwanie poprawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem bardziej sprawiedliwych zasad wynagradzania wśród tej kategorii pracowników.

Wobec toczących się czynności nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela minister Zalewska zaprosiła wszystkich do współpracy. Ponieważ nowy system oceniania budzi wiele niezadowolenia, ogłoszona została propozycja, by partnerzy społeczni samodzielnie opracowali i przygotowali projekt rozporządzenia. Na gotowe propozycje Ministerstwo Edukacji Narodowej oczekuje do 2 lutego. Ze swej strony zachęcamy struktury KSOiW NSZZ „Solidarność” do podjęcia tego trudu.

Niezmiernie pilną do poprawienia kwestią dotyczącą spraw pracowniczych, również zgłoszoną podczas tego posiedzenia (dosłownie i w przenośni) jest paląca potrzeba zmian związanych z projektami organizacyjnymi szkół i placówek oświatowych (arkuszy organizacyjnych). Jest to ważne tym bardziej, że wkrótce rozpoczną się prace dotyczące ruchu służbowego. NSZZ „Solidarność” widzi wiele nadużyć popełnianych przez dyrektorów i organy prowadzące, które obracają się przeciwko pracownikom.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele MEN (dyr. A. Dakowicz) przedstawili założenia do zmian systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. Pokazu tych założeń dokonano w formie prezentacji multimedialnej. Przy okazji minister Zalewska złożyła obietnicę, że wkrótce zostanie ona przekazana wszystkim uczestnikom prac Zespołu. W prezentacji znajdują założenia projektowanych zmian kształcenia nauczycieli, które wymagają współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KSOiW NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski.

Informację sporządził Jerzy Ewertowski

Previous Article
Next Article