Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 17.01.2024 r.

Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Postulaty  i stanowiska WZD oraz zasady współpracy KSOiW NSZZ „Solidarności” i MEN to tematy pierwszego spotkania strony związkowej z Panią Minister  Barbarą Nowacką.

17 stycznia 2024 roku,  Waldemar Jakubowski, Danuta Utrata, Izabela Lorenz-Sikorska i Janusz Wolniak spotkali się z Panią Minister Barbarą Nowacką oraz  kierownictwem  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani Minister  przedstawiła osoby kierujące ministerstwem i wskazała ich kompetencje. Za współpracę ze stroną związkową odpowiada Pani Minister Paulina Piechna-Więckiewicz.

Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski wręczył postulaty KSOiW i uchwały WZD KSOiW. Podkreślił, że w  przekazanych dokumentach   delegaci wskazali na problemy, które wymagają podjęcia działań strony rządowej we współpracy ze związkami zawodowymi. Przewodniczący Waldemar Jakubowski jako najpilniejsze wskazał:

 1. Niezwłoczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli przynajmniej o 30% na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, nie mniej jednak niż 1500 zł brutto. 
 2. Odejście od kwoty bazowej i powiązanie stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.
 3. Przeznaczanie docelowo na edukację 8% PKB.
 4. Urealnienie ochrony prawnej godności nauczycieli w związku z wykonywaną pracą.
 5. Standaryzacja warunków pracy nauczycieli. 
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu funkcjonowania szkolnictwa specjalnego.
 7. Ustawowe zagwarantowanie stałego uprawnienia do wcześniejszych emerytur w wysokości umożliwiającej godziwe życie.
 8. Ograniczenie biurokracji, przede wszystkim związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Wprowadzenie przepisów określających wynagrodzenie nauczycieli za inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły – art. 42 KN. 
 10. Podniesienie dodatku za wychowawstwo do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego) i nadanie uprawnień do niego pracownikom faktycznie pełniącym tę funkcję bez wynagrodzenia, np. w centrach kształcenia zawodowego, zespołach edukacyjno-terapeutycznych i innych. 
 11. Zbudowanie funkcjonalnego systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.
 12. Znowelizowanie art. 47 KN – zrównanie uprawnień do nagród jubileuszowych  z pracownikami samorządowymi.
 13. Ujednolicenia przepisów dotyczących wysokości i uprawnień do dodatku za warunki trudne i uciążliwe – praca z uczniami niepełnosprawnymi, bez względu na rodzaj placówki i miejsce wykonywania pracy w wysokości co najmniej 20% wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach trudnych i 10% za pracę w warunkach uciążliwych.
 14. Uzyskanie uprawnień do urlopu na żądanie wzorem innych grup zawodowych  w Polsce.
 15. Jednoznaczna regulacja prawna w sprawie pensum i wynagradzania,  np. nauczyciel informatyk – zajęcia teoretyczne – 18 g., a  zajęcia praktyczne – 20 g. (wykonują tę samą pracę).
 16. Wprowadzenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. 

Problemy szkolnictwa specjalnego i postulat ograniczenia dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno – pedagogiczną omówiła Izabela Lorenz-Sikorska. Danuta Utrata przedstawiła obszary wymagające zmian w szkolnictwie zawodowym, a Janusz Wolniak w szkolnictwie dla dorosłych.

Przedstawiciele KSOiW zapytali o konsekwencje  „odchudzenia” podstawy programowej i czy  zmniejszona  zostanie liczba godzin. Pani Minister Katarzyna  Lubnauer przekazała, że liczba godzin pozostanie bez zmian. Kolejne pytanie dotyczyło zadań domowych,  będą  one zlikwidowane w szkołach podstawowych. Zmiany te wejdą w życie od 1 września 2024 r. 

Strona związkowa omówiła propozycje zasad i trybu współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Widzi ona konieczność ustalenia harmonogramu spotkań, aby jak najszybciej wprowadzić zmiany oczekiwane przez środowisko oświatowe. Pani Minister zaproponowała również możliwość merytorycznych  spotkań przedstawicieli MEN ze strukturami związkowymi w terenie.

Izabela Lorenz-Sikorska

Sekretarz KSOiW    

Previous Article
Next Article