Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Ciechocinku w dniach 21-22.02.2023 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Ciechocinku w dniach 21-22 lutego 2023 roku


Posiedzeni
e Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpoczęto od sprawozdania Prezydium ze swoich działań. Poinformowano Radę o negatywnym zaopiniowaniu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Poziom płacy nauczyciela początkującego 3690 jest żenująco niski i zrównany z minimalnym wynagrodzeniem w kraju. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia po czterech latach o 200 zł po zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz o 860 zł po dziesięciu latach pracy i zdobyciu najwyższego stopnia nauczyciela dyplomowanego powoduje, że system ten jest demotywujący dla absolwentów szkół wyższych. Nie zachęca do pracy w zawodzie nauczyciela, ale wręcz od niego odstrasza. Członkowie Prezydium domagali się również od resortu edukacji rozpoczęcia prac nad zmianą systemu finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli.
Rada
podjęła stanowisko dotyczące projektu Edukacja dla wszystkich. Mimo medialnych zapewnień Ministra Edukacji i Nauki, działania tego programu są realizowane ze szkodą dla uczniów, poziomu nauczania oraz dobrze funkcjonującego szkolnictwa specjalnego. Rada uznała, iż wprowadzanie zmian mających na celu usytuowanie w szkołach ogólnodostępnych jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami, uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Podkreślono, że potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami profesjonalnie realizują szkoły specjalne, które w dobrych i przyjaznych warunkach przygotowują ich do funkcjonowania w społeczeństwie.
Mecenas Toma
sz Gryczan przekazał informacje o działaniach KSOiW w międzynarodowych strukturach nauczycielskich związków zawodowych. Szczegółowo omówił również wystąpienie Prezydium do MEiN dotyczące interpretacji wypłacania wynagrodzenia nauczycielom za godziny ponadwymiarowe.
Rada
poparła stanowisko XXXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” dotyczące konieczności przyznania pracownikom pedagogicznym placówek opiekuńczowychowawczych dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.
Przewodniczący R
yszard Proksa przekazał Radzie bieżące informacje ze spotkania zespołu negocjacyjnego Rząd „Solidarność, w którym uczestniczył 21 lutego. Strony porozumiały się w sprawie kwestii uniemożliwienia zwalniania z pracy działaczy związkowych przed ogłoszeniem wyroku sądu. Ustalono, że dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. Nastąpi waloryzacja zakładowego funduszu socjalnego. Trwają ustalenia dotyczące podniesienia wynagrodzenia pracowników sfery finansów publicznych. Strona rządowa zobowiązała się do opracowania założeń wprowadzenia nauczycielskich emerytur stażowych (po 30 latach pracy i 20 latach pracy w szkole).


Monika Ćwiklińska
Rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article