Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 28.11.2023 r.

Komunikat
Z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Podczas odbywającej się w Warszawie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zebrani wysłuchali sprawozdań z prac Prezydium w okresie 24.10-28.11, obrad Komisji Krajowej 15. 11 oraz z konferencji European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning, teaching and management współorganizowanej przez ETUCE w Brukseli. Rada przyjęła Regulamin Pracy, powołała zespoły problemowe i przyjęła uchwałę o zwołaniu WZD 12-13 marca 2024 r., które ma być poświęcone przyjęciu uchwały programowej.
Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski poinformował o opiniowaniu przez Prezydium pięć aktów prawnych, o tematyce obrad spotkań Prezydium, o przygotowywanym liście do klubów parlamentarnych i do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży . Omówił też swoje spotkania z Członkami Związku w Regionie Mazowsze i Wielkopolska, planowane są w Regionie Konińskim i Rzeszowskim.
Izabela Lorenz przedstawiła podsumowanie wyników ankiety pt. „Kierunki rozwoju i oczekiwane działania KSOiW” . Na jedno z pytań, które dotyczyło problemów, jakie powinny być poruszone na spotkaniu z nowym kierownictwem MEiN, padło szereg propozycji. Uczestnicy ankiety proponowali, m.in. tematy: przedstawienie stanowisk WZD i ustalenie terminu ich realizacji, podwyższenie prestiżu zawodu nauczyciela, wzrost wynagrodzeń, powiązanie ze wskaźnikami ekonomicznymi w gospodarce, 30% podwyżka, dodatki nauczycielskie regulowane na poziomie krajowym, odbiurokratyzowanie oświaty –
cyfryzacja, standardy kształcenia – liczebność w klasach, zwiększenie PKB na oświatę, emerytury nauczycielskie – art. 88, likwidacja godzin dostępności, zmiana rozporządzenia w sprawie PPP – odbiurokratyzowanie, cyfryzacja poprzez aplikacje ograniczające biurokrację szkolną.
Sporo uwagi i czasu poświęcono na Radzie kwestii zapisów nowego Regulaminu Pracy KSOiW i funkcjonowania zespołów problemowych. Rada przyjęła regulamin i powołała zespoły: ds. pragmatyki zawodowej (tu podzespoły: szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa specjalnego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, awansu zawodowego, standardów pracy, podstawy programowej, pracy bibliotekarzy i specjalistów, pieczy zastępczej – domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
pracowników administracji, obsługi, kuratoriów oświaty, szkolnictwa artystycznego); finansów KSOiW; konsultacji prawnych; promocji i szkoleń, organizacji; informacji i mediów; tradycji, kultury i duszpasterstwa.
Na zebraniu przyjęto też uchwałę ws. przyznania Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Warszawa, 28.11.2023 r.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
Waldemar Jakubowski

Previous Article
Next Article