Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 25.10.2017r.

Stanowisko KK nr 17/17

ws. wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące:

1. Konieczności powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i w placówkach oświatowych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia 2018 r.

2. Zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez poprawę:

• niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagrodzenia pracowników samorządowych,

• zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

3. Wzrostu wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

4. Odstąpienia od wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które drastycznie pogorszą status zawodowy nauczyciela.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do podjęcia działań gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty. Jest to jedyny sposób na uspokojenie coraz bardziej napiętej sytuacji w tej branży.

Wieliczka, 25 października 2017 r.

Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article