Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 12.01.2018r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW 12 stycznia 2018 r.

Prezydium KSOiW opracowało podstawowe problemy, które należy poruszyć podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Najważniejszy postulat NSZZ „Solidarność” to znaczące podwyżki płac i zmiana systemu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Regionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska zapowiedziała pikietę przed Urzędem Wojewódzkim domagając się realizacji postulatów naszego Związku.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z jednostronnym zaprzestaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzenia negocjacji z naszym Związkiem w zakresie warunków pracy i płacy nauczycieli, domaga się podjęcia pilnych rozmów, m.in. w zakresie:
1. zmiany systemu wynagradzania, znaczącego podwyższenia płac pracowników oświaty oraz skorelowania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
2. zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela, w celu całkowitego wyeliminowania możliwości interpretacyjnych dających podstawę do narzucania nauczycielom tzw. godzin karcianych,
3. wprowadzenia jednoznacznego zapisu w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez związki zawodowe w celu realizacji ich ustawowego i konstytucyjnego prawa do reprezentowania interesów zawodowych pracowników,
4. zwiększenia udziału przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły jako podmiotów pełniących istotną rolę w kształtowaniu prawa wewnątrzzakładowego.
Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, na posiedzeniu 10 stycznia br. zdecydowała o podjęciu akcji protestacyjnej polegającej na organizacji pikiety pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu 25 stycznia 2018 r. i złożeniu pisma do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu o zajęcie się sprawą wynagrodzeń pracowników oświaty.
Związkowcy z Dolnego Śląska twierdzą, że dotychczasowe negocjacje z MEN, z Rządem RP w sprawie wynagrodzeń pracowników oświaty nie przyniosły oczekiwanych efektów. Podczas debaty oświatowej we Wrocławiu zostało jasno wykazane i sprecyzowane, że poziom wynagrodzeń pracowników oświaty jest niegodziwy i konieczne jest wypracowanie nowych, systemowych rozwiązań dających znaczący wzrost płac w oświacie.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

Previous Article
Next Article