Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 7.11.2018r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
z 7 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia przebieg spotkania z minister Anną Zalewską. Oczekiwano, że podczas prac Zespołu będą omawiane sprawy związane z najważniejszymi postulatami „Solidarności” pracowników oświaty, dotyczącymi: podwyżki wynagrodzeń, zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, likwidacji godzin „pokarcianych”. Mieliśmy także nadzieję, że zostanie poruszony problem umów terminowych i niekorzystnej interpretacji przepisów dotyczących uśredniania pensum. Szefowa resortu edukacji przygotowała jednak obrady Zespołu według formuły uniemożliwiającej podjęcie dyskusji na te tematy.
Rozpoczynając spotkanie, minister Anna Zaleska poinformowała zebranych, że dysponuje tylko dwoma wolnymi godzinami, ponieważ spieszy się do Sejmu na debatę nad projektem nowelizacji ustawy o kształceniu zawodowym. Przypomnijmy, że w zaproszeniu wysłanym przez minister Annę Zalewską była informacja, iż prace Zespołu będą poświęcone przede wszystkim „kontynuacji analizy kierunków możliwych zmian systemu finansowania zadań oświatowych i systemu wynagradzania nauczycieli”. Ku ogromnemu zdziwieniu zebranych problemem okazał się nie tylko brak czasu, ale także sama formuła spotkania, podczas którego miały być omówione tak ważne problemy. Minister Anna Zalewska przez większość czasu sama zabierała głos, a prawie całe spotkanie poświęciła przedstawieniu nowej koncepcji podziału subwencji oświatowej. Dodajmy, że uczestnicy spotkania Zespołu nie mieli wcześniej możliwości zapoznania się z materiałami tam zaprezentowanymi. Do niektórych zagadnień odnieśli się jedynie przedstawiciele samorządów.
Czas zatem przeznaczony na przedstawienie przez uczestników zebrania opinii dotyczących problemów, które miały być poruszone, był z założenia bardzo krótki. Niemniej przedstawicielowi KSOiW NSZZ „S” udało się zabrać głos. Przewodniczący Krajowej Sekcji Ryszard Proksa ostro skrytykował fakt, że szefowa resortu edukacji skupia się jedynie na stronie samorządowej, a „na samym końcu łańcucha subwencji jest nauczyciel”. A to oznacza, że może on liczyć na podwyżkę wynagrodzeń jedynie wtedy, jeśli w przewidzianym budżecie zostaną jeszcze jakiekolwiek pieniądze, które mogłyby być przeznaczyć na ten cel. Przewodniczący KSOiW NSZZ „S” zakwestionował także opinię minister Anny Zalewskiej dotyczącą likwidacji godzin karcianych. Podkreślił, że wbrew twierdzeniom szefowej resortu edukacji problem zmuszania nauczycieli do świadczenia nieodpłatnej pracy jest w 70–80 procentach szkół. Ryszard Proksa skrytykował także nowy system oceniania pracy nauczycieli. Wskazał, że jest on oparty na uznaniowości i daje możliwość stosowania przez dyrektorów placówek oświatowych mobbingu wobec nauczycieli. Dodał, że kryteria umożliwiające uzyskanie oceny wyróżniającej, a tym samym otrzymanie przez nauczyciela dyplomowanego dodatku 500+ jest praktycznie niemożliwe. Przewodniczący podniósł również temat nawiązywania z nauczycielami stosunków pracy w formie umów terminowych. Przypomniał, że walka z umowami śmieciowymi jest sztandarowym postulatem „Solidarności”. Szef KSOiW wytknął także minister Zalewskiej opieszałość w odniesieniu się do problemu niekorzystnej dla nauczycieli interpretacji przepisów dotyczących uśredniania pensum. Dwa pisma w tej sprawie zostały bowiem skierowane do MEN we wrześniu i październiku. Ryszard Proksa podkreślił również, że „Solidarność” chce uczestniczyć w pracach nad nowym systemem wynagradzania i systemem finansowania zadań oświatowych. Do tego potrzebna jest jednak wiedza na temat podstawowych wyliczeń związanych z oświatą, a szefowa resortu edukacji nie chce udostępnić stronie związkowej danych z Systemu Informacji Oświatowej.
Podsumowując: formuła spotkania i przeznaczony czas nie dały możliwości zebranym przedstawienia problemów, a tym samym podjęcia merytorycznej dyskusji. Minister Anna Zalewska zakończyła spotkanie swoim ulubionym hasłem: „Wspólnie będziemy monitorować sytuację”. Zapowiedziała, że kolejne spotkanie odbędzie się mniej więcej za miesiąc.

Olga Zielińska
rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komentarz Ryszarda Proksy, przewodniczącego KSOiW NSZZ „S”, po spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty:

W trakcie naszej akcji protestacyjnej 15 września w Warszawie wręczyliśmy minister Annie Zalewskiej petycję z postulatami KSOiW NSZZ „Solidarność”. Otrzymaliśmy wtedy zapewnienie, że szefowa resortu edukacji wkrótce się z nami spotka w celu podjęcia merytorycznych rozmów na temat przedstawionych przez nas problemów. Na spotkanie czekaliśmy prawie dwa miesiące. Widać, że słowo „wkrótce” inaczej rozumiemy. Na dodatek wbrew zapewnieniom minister Anny Zalewskiej, co widoczne było podczas trójstronnego spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, nie ma ona ochoty rozmawiać na tematy, które nas najbardziej interesują. A są to problemy: dotyczące podwyżek wynagrodzeń, zmiany systemu finansowania zadań oświatowych i systemu wynagradzania, ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela, godziny „pokarciane”, umowy śmieciowe i uśrednianie pensum.
Jesteśmy zbulwersowani takim prowadzeniem dialogu społecznego. Tym bardziej, że minister Zalewska po spotkaniach z nami podnosi w mediach argument, że wszystkie tematy omawiane są i uzgadniane ze stroną związkową. Z całą stanowczością podkreślamy, że jest to nieprawda. „Solidarność” nigdy nie opowiadała się za rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi przez minister Annę Zalewską, które dziś uderzają w nauczyciela.
Pani minister stwierdziła podczas spotkania, że „związki zawodowe mają inną drogę dostępu do dialogu”, a także, że realizuje ona postulaty „Solidarności”. To kpina. Domagamy się podjęcia rzetelnej rozmowy na formułowane przez KSOiW NSZZ „Solidarność” postulaty i przedstawienie satysfakcjonujących nas rozwiązań.

Previous Article
Next Article