Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 4.11.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Wczoraj, 3 listopada 2020 roku połączone komisje sejmowe, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, dokonały pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli m.in. rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” konsekwentnie podtrzymuje swoje uwagi wyrażone zarówno na posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 29 stycznia 2020 r. oraz przesłane w opinii do projektu ustawy z dnia 29 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw –mówił na posiedzeniu komisji Zbigniew Świerczek. Zmiany zaproponowane przez ministra edukacji i nauki są zbieżne z naszymi uwagami, niestety kilka ważnych, wg nas, postulatów nie znalazło uznania zarówno u posłów jak i ministra. Nasze uwagi do ww. projektu zamieszczamy w załączniku.

Zbigniew Świerczek

Z-ca Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article