Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z posiedzenia 18.02.2021 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z posiedzenia 18.02.2021 r.

Głównym tematem obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 18 lutego 2021 r. było wypracowanie stanowiska wobec projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”.

Członkowie Rady krytycznie ocenili działania zmierzające do reorganizacji systemu pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami w polskim systemie oświaty. Podjęte stanowisko w tej sprawie stanowi załącznik do komunikatu. Negatywnie oceniono również wprowadzenie możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Opinia Prezydium KSOiW w sprawie rozporządzenia zostanie przekazana do sekcji regionalnych. Członkowie Prezydium omówili przebieg swoich działań w okresie od ostatniego spotkania Rady. Przewodniczący Ryszard Proksa zaakcentował najważniejsze osiągnięcia KSOiW, jakimi są:

  • umiejscowienie nauczycieli i pracowników pedagogicznych w 1 grupie narodowego programu szczepień,
  • umożliwienie uzyskania szybszej ochrony przed COVID-19 pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych,
  • zdecydowane działania w walce o prawa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich nauczycieli w celu wyeliminowania negatywnych skutków projektowanej reformy,
  • poprawa warunków pracy nauczycieli realizujących zdalne nauczanie: ochrona wizerunku i dóbr osobistych pracowników oświaty, walka o wypłaty godzin ponadwymiarowych i dodatków. Członkowie Rady podkreślili duży wkład pracy mecenasa Tomasza Gryczana w rozwiązywaniu licznych problemów prawnych i wsparciu pracowników oświaty.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 18 lutego 2021 r.ws. projektu: „Edukacja dla wszystkich –ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”

Kalendarium działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w okresie 25.11.2020 r. – 17.02.2021 r.

Previous Article
Next Article