Relacja z obrad Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli z 18.05.2021 r.

Relacja z obrad Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli.

11 maja br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Po dwóch dniach, niemal na gorąco, dostarczony nam „dokument” był przedmiotem zdalnych obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Mimo obostrzeń przeprowadzonych obrad i trudności związanych ze zdalną formą zebrania Rada z oburzeniem oceniła przesłany projekt.

18maja 2021 r. w reżymie sanitarnym w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz innych resortów. Tam został przedstawiony, w formie prezentacji, dokładnie ten sam materiał, który sygnowany był datą 11 maja. Prezentacja, prócz jednego slajdu dotyczącego propozycji dotyczącej zmian awansu zawodowego nauczycieli, a który w możliwie najszybszym terminie zostanie przesłany stronom, nie zawierała żadnych nowych informacji. Najistotniejszy, jak się wydaje punkt materiału wyjściowego, dotyczy zmian wynagradzania nauczycieli. WładzeMEiN podczas obrad obstawały za kształtowaniem uposażeń nauczycieli w oparciu o wynagrodzenie minimalne. Ale po wypowiedziach wszystkich przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu, którzy opowiedzieli się za konstruowaniem płac naszej grupy zawodowej z uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, kierownictwo ministerstwa zauważyło ten jednobrzmiący fakt. Może to spowodować zmianę stanowiska resortu w tej sprawie. I to być może, jedyny optymistyczny akcent, który wybrzmiał w spotkaniu. W swych wypowiedziach związki zawodowe przemawiały w podobnym tonie, istotnych różnic między nami w poruszanych kwestiach nie było, co napawa ostrożnym optymizmem. Zauważyć w tym miejscu należy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” jako pierwsza centrala związkowa, która od wiosny 2016 roku proponuje zmiany systemu wynagradzania pedagogów, gdzie główną dominantą kształtowania wynagrodzeń płac powinno być przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a które corocznie do 20 lutego ogłaszanie jest przez prezesa głównego urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Co jednak nie napawa optymizmem wiele zamierzeń resortu edukacji, które jako KSOiW NSZZ „Solidarność” w imieniu wielu pracowników postrzegamy jako szkodliwe i ograniczające dotychczasowe uprawnienia pracownicze, znajdują uznanie wśród przedstawicieli samorządów. Newralgicznymi przykładami są tu chociażby poparcie dla propozycji zwiększenia dydaktycznego czasu pracy i związanego z tym wynagrodzeniem, likwidacją gwarancji poziomu płac, a także likwidacją oraz ograniczeniem dodatków socjalnych czy ogólnikowych propozycji zmian zasad urlopów dla poratowania zdrowia. Z uwagi na powierzchowność propozycji i haseł głoszonych przez MEiN zarówno strona związkowa jak i samorządowa zgłosiły szereg oczekiwań w sprawie przedłożenia przez ministerstwo wielu danych, głównie z Systemu Informacji Oświatowej, które posłużą do dalszych prac nad zmianą statusu zawodowego nauczycieli. Te bowiem wkrótce zostaną wznowione w ten sposób, by do połowy czerwca odbyły się spotkania w grupach roboczych (w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli). Zapowiedziano dalsze prace w trzech grupach problemowych: zespołu ds. wynagrodzenia nauczycieli, awansu zawodowego oraz zespołu ds. oceny i debiurokratyzacji pracy nauczycieli.

Jerzy Ewertowski

Previous Article
Next Article