Eskalujemy protest

Warszawa, 07.07.2021r.

Eskalujemy protest

Eskalujemy protest, jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki w trybie natychmiastowym nie podejmie decyzji o podjęciu rozmów w sprawie realizacji punktu VI Porozumieniataką propozycję Prezydium przedstawi Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania na najbliższej Radzie.

Podczas pikiety ostrzegawczej koncepcję uzależnienia płac nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przedstawili w MEiN wydelegowani przez KSOiW Jerzy Ewertowski i Zbigniew Świerczek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom protestu, który odbył się w dniu 1 lipca 2021 roku przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pomimo okresu urlopowego i trudnego czasu pandemii, podjęliście wezwanie Rady KSOiW i przybyliście do Warszawy, aby wspólnie upominać się o ważne sprawy dla polskiej oświaty i jej pracowników. Wykazaliście się wielkim zaangażowaniem i aktywnością. Przyjechaliście z całej Polski, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z niezrealizowania VI punktu Porozumienia, które Rząd RP podpisał z NSZZ „Solidarność” w kwietniu 2019 r. Wspólnie domagaliśmy się powiązania naszych płac ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Protestowaliśmy przeciw próbom pogarszania warunków pracy i płacy pracowników oświaty.

Wzywamy wszystkie struktury do gotowości w razie konieczności podejmowania dalszych akcji protestacyjnych aż do strajku głodowego włącznie. Protest głodowy i okupacja małopolskiego kuratorium oświaty, który miał miejsce przed podpisaniem porozumienia w kwietniu 2019 r. może zostać powtórzony. W dobrze pojętym interesie państwa jest dotrzymywanie podpisanych porozumień. Kwestią honoru jest, aby Rząd RP zrealizował porozumienie podpisane z największym związkiem zawodowym. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko 11/19 z2019r., w którym podpisane w imieniu całego związku NSZZ „S” przez szefa struktur oświatowych Ryszarda Proksę porozumienie oceniła jako sukces negocjacyjny. Wywalczyliśmy wówczas:

waloryzacje wynagrodzenia nauczycieli,

dodatek za wychowawstwo (300 zł),

skrócenie ścieżki awansu zawodowego,

odstąpienie od niekorzystnych zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela,

dodatek dla młodych nauczycieli.

Konsekwentnie będziemy żądać realizacji VI PUNKTU POROZUMIENIA !!!

W imieniu Prezydium KSOiW

Przewodniczący Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article