Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagradzania nauczycieli z 25.06.2024 r.

Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”
z dnia 25 czerwca 2024 r.

W związku z rozpoczęciem 26 czerwca 2024 r. prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli działającym przy MEN, Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” uważa, że działająca w ramach Zespołu grupa robocza, ds. wynagrodzeń nauczycieli, w pierwszej kolejności powinna zająć się:

1.Wypracowaniem rozwiązań dotyczących powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw/ w gospodarce.

2.Jeżeli nie zostaną do końca 2024 r. przyjęte rozwiązania prawne, które powiążą wynagrodzenie nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw/gospodarce, aby przyjąć założenie finansowe w budżecie na rok 2025, że wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie 20%, a w 2026 r. o kolejne 10% na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z korektą uwzględniającą poziom inflacji w danym roku, przyjętym w ustawie budżetowej. Jednocześnie należy tak ukształtować wynagrodzenie nauczycieli, aby różnica między nauczycielem początkującym a mianowanym nie była tak niska. Zaprzecza to instytucji awansu zawodowego. Powyższe rozwiązania traktujemy doraźnie, gdyż zasadniczym celem jest zasada wyrażona w p. 1.

3.Ujednoliceniem zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych na poziomie ustawowym, poprzez likwidację w art. 35 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, który mówi, że szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ustala samorząd terytorialny w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Należy wyeliminować z obrotu prawnego bezprawne praktyki realizowane w niektórych szkołach, polegające na tym, że zalicza się na „rzecz” dni, w których przypada święto lub nie odbywają się zajęcia dydaktyczne albo dany dzień jest dniem wolnym od pracy zrealizowane wcześniej godziny ponadwymiarowe.

4.Ustaleniem zasad wynagradzania nauczycieli za wycieczki szkolne. Każda godzina pracy nauczyciela na wycieczce rozliczana powinna być jak godzina ponadwymiarowa. Liczba godzin pracy nauczyciela nie może przekroczyć 12 godz. na dobę.

5.Przyjęciem przepisów, że wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na wycieczkach szkolnych w nocy jest pracą w porze nocnej.

6. Zmianą zasad wypłacania nagród jubileuszowych. Nagroda powinna należeć się również po 45 latach pracy. Nagroda po 20 latach powinna wynosić 100% wynagrodzenia nauczyciela a nie jak dotychczas 75% wynagrodzenia i wzrastać o 50% za każde kolejne 5 lat.

7. Zmianą zasad naliczania dodatku za wychowawstwo i opiekę w oddziałach przedszkolnych. Ustalenie wysokości dodatku na poziomie 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. Dodatkiem tym powinni zostać objęci również opiekunowie klas w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, w internatach, w świetlicach szkolnych, nauczyciele opiekujący się zespołami edukacyjnoterapeutycznymi oraz w grupach wychowawczych, jak również nauczyciele pełniący funkcję koordynatora klas przygotowania wojskowego (OPW).

8. Opracowaniem przepisów uznających, że dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy należy się wszystkim nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki, w której nauczyciele są zatrudnieni, w tym w placówkach i klasach integracyjnych, a także w szkołach, jeżeli do klas/oddziałów uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. „Uwolnieniem” dodatku stażowego i zwiększeniem tego dodatku do wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

10.Zakazem realizacji zastępstw przez nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów psychologów i nauczycieli świetlicy w ramach ich obowiązkowych zajęć (pensum). Za każdą godzinę (zastępstwo) przydzieloną w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie jak za godzinę zastępstwa. Należy ustalić, w jaki sposób nauczyciel będzie realizował obowiązkową godzinę zajęć, podczas której realizował zastępstwo.

11.Odprawami emerytalnymi nauczycieli. Należy podwyższyć wysokość odprawy do 6 miesięcy.

Na kolejnym etapie prac, Zespół powinien m.in.:
1. Opracować zmianę art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu powinni mieć pensum takie samo jak nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.
2. Opracować zasady wynagradzania nauczycieli podczas egzaminów zarówno pisemnych jak i ustnych. Obecny kształt przepisów rażąco krzywdzi nauczycieli, którzy w danym dniu mają godziny ponadwymiarowe, za które nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Rozwiązaniem problemu tzw. uśredniania godzin w szkołach ponadpodstawowych (opracowanie zmiany lub likwidacja art.42 ust. 5b Karty Nauczyciela).
4. Opracowaniem zmian w przepisach dotyczących określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela).
5. Opracowaniem przepisów, które określą maksymalną liczbę uczniów w klasach IV-VIII szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, do 24.

w imieniu Prezydium KSOiW
NSZZ „Solidarność”
dr Waldemar Jakubowski
Krzysztof Wojciechowski

Previous Article
Next Article