Apel Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” 19.10.2017r.

Apel
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 19 października 2017 r.
o wsparcie realizacji postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, dotyczących zmiany systemów wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się wsparcia realizacji poniższych postulatów:

1. powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia 2018 r.

2. zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez zmianę:
• niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
• zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust.5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.
3. podwyżki wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów i wyraża przekonanie, że jedynie wsparcie Komisji Krajowej daje szansę na ich realizację.

W imieniu Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Previous Article
Next Article