NOTATKA dot. dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli

Gdańsk, dnia 15.06.2019 r.

NOTATKA dot. dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli

I. Podstawa i przedmiot notatki

Niniejsza notatka jest efektem bezrefleksyjnych doniesień medialnych zgodnie, z którymi przegłosowany w Sejmie projekt ustawy z dnia 05.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ma rzekomo pozbawić nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo w minimalnej wysokości 300 zł.

II. Stan faktyczny

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje w art. 1 pkt 12, że po art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”

III. Analiza prawna

1.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 obecnie obowiązującej Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatku wiejskiego.

2.

W myśl art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a. Natomiast przez szkoły (bez bliższego określenia) – rozumie się przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a.

3.

Paragraf 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy w punkcie 2 przewiduje uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego przez nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji: wychowawcy klasy – litera a), doradcy metodycznego lub nauczyciela/konsultanta – litera b), opiekuna stażu – litera c).

4.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo-administracyjnym literalna wykładnia § 5 pkt 2 lit. a powołanego wyżej rozporządzenia nie uprawnia do wyłączenia z kręgu adresatów tej normy nauczycieli w przedszkolach, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy (zob. wyroku NSA z dnia 29 listopada 2006 r., I OSK 1287/06, LEX nr 320891).

Stosownie bowiem do § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy.

IV. Podsumowanie

Zarówno na gruncie obowiązujących przepisów prawa jaki i tych planowanych w projekcie ustawy z dnia 05.06.2019 r. nauczycielom przedszkoli należy się i będzie się należeć dodatek za wychowawstwo.

Tomasz Gryczan

radca prawny

Previous Article
Next Article