Komunikat ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji Narodowej 03.12.2019r.

Komunikat ze spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji Narodowej

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie doszło do spotkania Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć. Uczestnicy spotkania rozmawiali o konieczności dokończenia realizacji kwietniowego porozumienia między rządem a KSOiW NSZZ „S”. Wdrożenie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela umożliwiło wprowadzenie od 1 września br. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, dodatku dla nauczycieli wchodzących do zawodu, min. 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy nauczycieli z 2018 r. Minister D. Piontkowski wskazał, że będzie dążył do zrealizowania porozumienia z 7 kwietnia br. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. W jego opinii zmiana ta powinna być powiązana z zasadami finansowania zadań oświatowych, rozdziałem kompetencji między rządem a samorządem, pragmatyką zawodu nauczyciela, organizacją pracy szkół. Szef MEN wskazał, że nowe rozwiązania w tym zakresie będą uzgadniane w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi i powinny wpłynąć na wysokość płacy nauczycieli. Strony rozmów zgodziły się, że wypracowanie takich zmian będzie wymagało czasu dużo dłuższego niż do końca 2019 roku. Podczas spotkania przedstawiciele strony związkowej przedstawili zagadnienia, które w ich opinii wymagają korekt lub wprowadzenia nowych rozwiązań. Ważnym aspektem rozmowy była dyskusja na tematy zgłoszone podczas posiedzenia Rady KSOiW w Krynicy Zdroju w listopadzie br. takie, jak odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, rola kuratorów oświaty, problemy edukacji włączającej, czas pracy nauczycieli na etacie łączonym różnych pensach i inne. Strony rozmów mają rozbieżne stanowiska dotyczące wysokości podwyżek płac nauczycieli w 2020 roku.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article